AПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ЛОЗНИЦА

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/19 и 58/20), а у складу са Кадровским планом Установе, Апотекарска установа Лозница, расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 24 месеца,

са пуним радним временом, 1 извршиоца за рад на радном месту благајника

 

 

За обављање наведених послова, поред услова предвиђених законом, предвиђени су  следећи услови:

-средње образовање економског смера и

-знање рада на рачунару.

Опис посла: води благајну и евиденцију зарада, разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама, припрема документацију за новчане уплате и исплате, врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса, исплађује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима, прима, доставља и евидентира пошту у интерним доставним књигама, преузима поштанске пошиљке за експедовање и предаје у пошту и обавља друге послове утврђене  Правилником о организацији и систематизацији послова у Установи.

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као  доказ о испуњењу услова из огласа, подносе  оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми.

Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање – филијала у Лозници.

Пријаве се подносе поштом на адресу: Апотекарска установа Лозница, Лозница, Болничка 65, са назнаком: " за оглас". Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Критеријум за избор извршиоца је интервју-разговор са кандидатима који уђу у ужи избор.