Здравствени центар Ужице


                      На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице 0107-6300   од   08.06.2022.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

                

     

         ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Техничар техничког и инвестиционог одржавања уређеја и опреме .......... 1 извршилац

 

  

       

 

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место техничар техничког и инвестиционог одржавања уређаја и опреме-IV степен стручне спреме ,завршено средње образовање грађевинског  смера,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Кратку биографију   

                 

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.