СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

На основу  дописа Министарства здравља број. 112-01-388/2022-02 OD 13.05.2022. године, и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број: 112-3494/2022 од 28.04.2022. године и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

за пријем у  радни  однос на неодређено време,  са пуним радним временом  и то :

 

  MEДИЦИНСКA СЕСТРA-ТЕХНИЧАР ОПШТЕГ СМЕРА

 

 

 

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-   завршена средња медицинска школа-општи смер

  • положен стручни испит
  • лиценцa за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

  • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер
  • Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе.

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

  • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за сестру-неодређено " или лично у просторијама Болнице.