Дом здравља Савски венац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 3. Став 6 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2021.годину број 112-01-31/2020-02 од 01.07.2021.године, и Одлуке директора дел. бр. 2826  од 10.06.2022. године

 

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на на одређено време због повећаног обима посла а најдуже до 30.09.2022.године са пуним радним временом:

Возач возила „Б“ категорије - 1 извршилац

Услови:

Радно место: возач

Захтевана врста образовања

Средње образовање;

изузетнo:-основно образовање и радно искуство

на тим пословима стечено до дана ступања

на снагу ове уредбе

Захтевана додатна занања/испити

Возачка дозвола одговарајуће категорије

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-  фотокопију дипломе о завршеној школи

-  фотокопију личне карте

-  фотокопију уверења о држављанству

-  фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-  пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.