Дом здравља Гроцка

У складу са чланом 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (“Сл.гласник РС“ бр. 106/2018..) и Кадровским планом Министарства здравља РС за ДЗ Гроцку за 2018-ту годину, као и Дописом Министарства здравља бр.112-01-388/2022-02 од 13.маја 2022. године, којим се обавештавамо да је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање својим Закључком 51-број:112-3494/2022 од 28.априла 2022.године, Дому здравља Гроцка дала сагласност за пријем у радни однос на неодређено време следећег оглашеног кадра у ДЗ Гроцка, на основу којих директор Дома здравља доноси

 

О Д Л У К У   О  П О Т Р Е Б И  З А С Н И В А Њ А

Р А Д Н О Г  О Д Н О С А  Н А  Н Е О Д Р Е Ђ Е Н О  В Р Е М Е

 

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља Гроцка, за следеће радно место:

1) У Служби за здравствену заштиту одраслих грађана са кућним лечењем:

2 доктора медицине  са VII1 степенемо стручне спреме;

2) У Служби за радиолошку дијагностику:

1 радиолошки техничар са IV степеном стручне спреме.

3) У Техничкој служби дома здравља:

1 возач санитетског возила са нижом стручном спремом.

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

За радно место под бројем 1) доктор медицине, кандидат треба да испуњава:

-завршен медицински факултет (звање доктор медицине-VII1 степен стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару;

Заинтересовани кандидати за пријаву на радно место доктора медицине  подносе следећу документацију:

-фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад-лиценце издате код надлежне лекарске коморе;

-фотокопију личне карте;

-кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачним адресом и контакт телефоном кандидата.

 

За радно место под бројем 2) радиолошки техничар са IV степеном стручне спреме у Служби за радиолошку дијагностику,  кандидат треба да испуњава:

-завршену средњу медицинску школу IV степен стручне спреме (звање радиолошки техничар  са IV степеном стручне спреме);

- положен стручни испит;

- лиценцу за рад;

- познавање рада на рачунару;

 

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место радиолошког техничара за рад у Служби за радиолошку дијагностику, подноси следећу документацију:

- фотокопију дипломе о завршеној школској спреми;

- фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

- фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне  коморе;

-  фотокопију личне карте;

- кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

За радно место под бројем 3) возач санитетског возила у Техничкој служби, кандидат треба да испуњава:

- завршену основну школу I степен стручне спреме;

- положен возачки испит Б категорије;

 

Заинтересовани кандидат за радно место техничког радника-возача санитетског возила подноси следећу документацију:

-фотокопију дипломе о завршеној школској спреми;

-фотокопију потврде о положеном возачком испиту;

-фотокопију личне карте;

-кратку биографију са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве се подносе на адресу „Српско-грчког пријатељства“ бр.17  Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс,биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка и на сајту Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

 

IV

Оглас објавити на веб сајту Министарства здравља РС и сајту Дома здравља Гроцка.

V

Одлуку доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.                           

 

 

Директор

с.р. др Небојша Благојевић