Дом здравља „Сремска Митровица“

На основу члана 192. Закона о раду (Сл.гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), члана 7 Колективног уговора код послодавца Дом здравља Сремска Митровица бр. 1440/1 од дана 26.07.2021. године и на основу сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-1482/2021-02 од 26.01.2022. године, Одлуке вд директора Дома здравља Сремска Митровица број 1352 од дана 10.06.2022. године, расписује се:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

ЗА СЛЕДЕЋЕ РАДНО МЕСТО:

 

  1. MЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ – АМБУЛАНТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ БР. 2 – Служба опште медицине - 1 извршилац

 

Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

 

ОПИС ПОСЛА:

Медицинска сестра –техничар врши стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите интервенцијама које се раде, као и прегледа. Даје ињекције и прописану терапију пацијентима, врши превијање уз надзор доктора медицине. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе, учествује у спровођењу мера реанимације. Одржава инструментарију у исправном стању и у стању употребљивости. Стара се о попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред, обавља потребне административне послове. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона, контролише здравствене књижице и саставља хранаринске листе, попуњава упуте, наплаћује услуге од лица без осигурања наплаћује партиципацију. Уредно води листу боловања пацијената по докторима, протокол  болесника и сву потребну прописану документацију. Врши унос у електронски картон-фактуру и одговара за тачност унетих података о пацијенту и обиму услуга. Доставља периодичне извештаје. Даје терапију пацијентима у инфузионом центру. Ради и друге послове и свог  делокруга рада по налогу главне медицинске сестре-техничара, шефа и  начелника којима непосредно и одговара за свој рад.

 

Услови за заснивање радног односа

 

  • Завршена средња Медицинска школа општег смера, педијатријског смера, гинеколошко акушерског смера и положен стручни испит, лиценца и најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинска сестра – техничар.

 

 

Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу, приложе потребну документацију:

 

  • фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи,
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • фотокопију важеће личне карте,
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
  • фотокопију лиценце или решења о упису у Комору,
  • доказ о некажњавању (издат од стране суда и МУП-а)
  • доказ о радном искуству,
  • детаљнију биографију (контакт телефон, адреса становања...).

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“ Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

Непотпуне, неблаговремене и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

др Адил Елхаг