Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 22. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-4263/2022 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 30.05.2022.године и Одлуке директора Градског завода број V-5-2833/1 од 09.06.2022. године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

  1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место САНИТАРНИ/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за унапређење исхране и контролу здравствене исправности хране, због повећаног обима посла до четири ( 4 ) месеца.

 

Опис посла: узима узорке за испитивање и врши њихову анализу (хране, предмета опште употребе, брисева, воде за пиће, базенских, површинских и отпадних вода, земљишта, ваздуха, отпада, као и мерења нивоа буке); спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;  спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; обавља санитарно-хигијенски преглед објеката; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Јединице и начелника Јединице.

 

Услови:

            - средње образовање медицинске струке;

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

- возач Б категорије.

 

Додатни услов:

Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

Пожељно је да кандидат приложи доказ о стеченом радном искуству на горе наведеним пословима од стране установе где је исте обављао.

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење о завршеном средњем образовању медицинске струке;
  • уверење о положеном стручном испиту;
  • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
  • доказ о стеченом радном искуству од најмање шест месеци у наведеном звању;
  • фотокопија возачке дозволе;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић