Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА
О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ   ДО  31.08.2022.ГОДИНЕ   

  1. Радно место :  ПОМОЋНИ РАДНИК СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ............1  извршилац

 

Услови : -  основно образовање

 

 

Опис послова:

 

- обавља послове на припреми пелоида , одговоран је за квалитет, масноћу , прописану температуру и др. , исто пакује у облоге, у сезони врши контролу карата на улазу у просторијама   помоћних објеката ( Блатни базен, Римско купатило). за свој рад  су одговорни главној сестри , и обављају друге послове по налогу предпостављеног.

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

-оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

-уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
-извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
-фотокопија личне карте.

 

 

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља, задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања на web страници      Министарства здравља.

  2. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

 

 Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић , физијатар