Здравствени центар Ужице

 
   

На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 6395   од      13.06.2022.год. , Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

            

 

               ОЈ Дом здравља Ариље

                1.Доктор стоматологије ......................................................................................... 1 извршилац

 

                ОЈ Општа болница Ужице

                 1.Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ................... 1 извршилац

 

               Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктор стоматологије  –VII степен стручне спреме,завршен стоматолошки  факултет,положен стучни испит и важећа лиценца
  • За радно местоспремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге  - I степен стручне спреме,завршена  основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце  
  • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.