Дом здравља „Ириг“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I), члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), а у складу са Кадровским планом Министарства здравља Републике Србије број 112-01-64/2022-02 од 23.05.2022. године као и члана 23. Статута Дома здравља “Ириг” и Одлуке директора број 904/22 од 06.06.2022.године Дом здравља „Ириг“ расписује:

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време,

са пуним радним временом због повећаног обима посла у трајању до две године и то:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР..............................................................1 извршилац

 

            за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи са санитетским превозом.

 

            Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Ириг“:

 

Назив радног места

Доктор медицине изабрани лекар

Општи / типични опис посла

-          Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

-          Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

-          Ради у превентивним саветовалиштима;

-          Организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

-          Учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

-          Обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује врсту и начин лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

-          Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала;

-          Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

-          Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

-          Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-          Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-          Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите,

-          Утврђује време и узрок смрти;

 

           Услови за заснивање радног односа:

 

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебе услове:

 

Високо образовање – Медицински факултет:

 • На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • Положен стручни испит;
 • Лиценца;
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Пожељно је поседовање возачке дозволе Б категорије.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом и контакт телефоном,
 • Фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
 • Диплома о завршеном Медицинском факултету (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
 • Лиценца лекарске коморе или Решење о упису (оверена фотокопија),
 • Кандидати који имају радно искуство одговарајући доказ о томе (фотокопија радне књижице, потврде, уверења и сл.)
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија уверења о држављанству,
 • Фотокопија возачке дозволе (уколико је кандидат поседује).

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правна служба Дома здравља „Ириг“.

           Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

 

           Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.  

           Рок за подношење пријава је 10 (десет) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

           Све информације могу се добити на телефон 022/2462-030 лок.115.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Дом здравља „Ириг“, ул. Војводе Путника бр. 5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Доктора медицине на одређено време“.

 

 

Дом здравља „Ириг“

Директор

др Небојша Ацин