ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

                На основу члана  7. Колективног уговора Дома здравља Нови Кнежевац (бр.01-02/3 од 09.07.2021) и члана 19.тачка 4. Статута Дома здравља Нови Кнежевац,  Директор Дома здравља Нови Кнежевац расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

  1. Доктор медицине – изабрани лекар, на одређено време са пуним радним временом и пробним периодом у трајању од 3 месеца…......1 извршилац

 

 Услови за заснивање радног односа:

   

     - Високо образовање:- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

          - положен стручни испит,

          - лиценца за рад

 

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопију личне карте
  • уверење о држављанству
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију лиценце или решење о упису у Комору

 

            Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

            Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Националне службе за запошљавање и званичној веб страници Министарства здравља Републике Србије или након истека тог рока до попуне радног места.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

            Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

 

            Пријаве са траженом документацијом слати на адресу : Дом здравља Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком “ ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ”.