ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 192.став 1. тачка (1) Закона о раду (“Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС” бр.96/19), чл.22. Статута Здравственог центра Књажевац од 13.06.2007.године, Кадровског плана за Здравствени центар Књажевац за 2022.годину бр.112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године и дописа Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијала за Зајечарски округ – Зајечар 05- број:450-1331/17-4 од 23.06.2017.године, Здравствени центар Књажевац, ул.4.јули бр.2, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС  ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у трајању од једне године са пробним радом у трајању од 3 месец, са пуним радним временом за следећа радна места

 

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – VII- с.с.с.

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са медицином рада и кућним лечењем

2 (јдва) извршиоца

Опис послова:

обавља послове за које је оспособљен-а; врши преглед и комплетну медицинску обраду болесника и одређује терапију, по потреби службе ради у теренским амбулантама и здравственим амбулантама службе опште медицине; упућује болеснике на дијагностичка испитивања и консултативне прегледе, прописује одговарајућу терапију и прати ефекат  дејства, спроводи здравствено-васпитани рад, води сву потребну медицинску и финансијску евиденцију и документацију; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава претпостављене, о лому, квару, потребним поправкама и недостатица; обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; обавља и друге послове по налогу начелника службе; за свој рад непосредно је одговоран/на начелнику службе.

 

II

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ , у трајању од једне године са пробним радом у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом за следећа радна места

 

СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

за рад у Здравственом центру Књажевац

 – основна школа –

1 (један) извршиоц

Опис посла:

Обавља послове одржавања хигијене просторија у којима се обавља здравствена делатност; врши чишћење, прање и одржавање радних и других просторија, намештаја, помоћних просторија; врши дезинфекцију просторија, сакупљање отпадака и смећа из просторија и износи смеће до контејнера; једном недељно врши генерално чишћење свих просторија, пере и брише зидове, врата прозоре, браве, уређаје, опрему и остала средства које користе радници у служби; врши транспорт чистог и нечистог рубља; врши преузимање средстава за чишћење и дезинфекцију од главне сестре; обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима у складу са законом, подзаконским актима и општим актима здравствене установе.

 

III

Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (“Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС) и посебним прописима везаним за јавне службе из области здравствене заштите:

 

Услови за обављање послова и радних задатака за доктора медицине из тачке  I  огласа:    

- завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме, доктор медицине;

- положен стручни испит;

- поседовање дозволе/лиценце за рад (односно доказа о упису у именик надлежне коморе);

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних

 

 

Услови за обављање послова и радних задатака за спремача/спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге из тачке II огласа:    

- основна школа;

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака;

 

IV

            Критеријуми за избор кандидата из тачке  I ове одлуке су:

 1. просечна оцена током студија - максимално 20 бодова
 2. дужина студирања - максимално 20 бодова
 3. дужина чекања на запослење

(након положеног стручног испита на

пословима здравствене заштите)                            - максимално  5 бодова

 1. радно искуство стечено у ЗЦ Књажевац - максимално 15 бодова

-подразумева волонтерски рад у ЗЦ Књажевац

 након положеног стручног испита

 на пословима здравствене заштите)

 1. оцена рада у ЗЦ Књажевац

- подразумева оцену коју даје начелник,

односно шеф службе за радно ангажовање

у ЗЦ Књажевац након положеног стручног

испита на пословима здравствене заштите)           - максимално 10 бодова

 1. тест и оцена на разговору - максимално 30 бодова (15 бодова тест и

                                                                     15 бодова оцена на разговору)

 

V

            Критеријуми за избор кандидата из тачке  II  су:

           

 1. 1. дужина чекања на запослење код НС             - максимално  30 бодова
 2. 2. искуство у струци – (подразумева

    волонтерски рад у Здравственом центру

    Књажевац)                                                                           - максимално 20 бодова

 1. 3. оцена рада у ЗЦ Књажевац подразумева

    оцену коју даје начелник, односно шеф

    службе за радно ангажовање у ЗЦ Књажевац )               - максимално 10 бодова

 1. 4. оцена на разговору - максимално 40 бодова

 

 

VI

За посао из тачке I огласа, заинтересовани кандидати подносе:

У оригиналу:

 1. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак

и

 У овереној фотокопији следећа документа: (ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ):

1.диплому / уверење  о завршеном медицинском факултету;

2.уверење о положеном стручном испиту;

3.дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);

4.извод из матичне књиге рођених;

5.извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

6.уверење о држављанству;

7.фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

8.фотокопију радне књижице (уколико исту поседује);

 1. фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите).
 2. 10. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.

 

VII

За посао из тачке II огласа, заинтересовани кандидати подносе:

У оригиналу:

 1. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак

и

 У овереној фотокопији следећа документа: (ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ):

1.диплому   о завршеном осмогодишњем школовању;

2.извод из матичне књиге рођених;

3.извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

4.уверење о држављанству;

5.фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

6.фотокопију радне књижице уколико радник поседује исту;

 1. фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац).
 2. 8. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.

 

VIII

Кандидат који одлуком директора буде изабран за пријем у радни однос, пре потписивања Уговора о раду, биће дужан да достави у року од 15 дана:

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

- уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос

 

IX

Решењем директора биће формирана Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата рангирати, доктора медицине на основу критеријума из тачке IV подтачка 1. до 4 ове одлуке, a  спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге  на основу критеријума из тачке V подтачка 1. до 2. ове одлуке, примењујући пропорционалну методу бодовања где ће кандидат који има најбоље показатеље-параметре остварити максималан број бодова а сви остали пропорционално мање бодова у односу на кандидата са највише бодова. Критеријум из тачке IV подтачке 5. и критеријум из тачке V подтачка 3. ове одлуке бодоваће начелници односно шефови служби у ЗЦ Књажевац у којима је кандидат био радно ангажован након положеног стручног испита.

Кандидати који су се јавили на оглас за радно мсто доктора медицине испуњавају услове из огласа и буду ушли у ужи избор од 5 најбоље рангираних кандидата после спроведеног бодовања од стране комисије и начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, биће позвани да ураде тест и са њима ће се обавити стручни разговор. О тесту и разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник

Кандидати који су се јавили на огласза радно место спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге, испуњавају услове из огласа и буду ушли у ужи избор од 5 најбоље рангираних кандидата после спроведеног бодовања од стране комисије и начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, биће позвани да на разговор. О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије, оцене-бодовања начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац и оцене-бодова које кандидат добије на тесту и разговору.

 

X

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац.

У овом огласу користи се мушки граматички род, с тим да се односи на особе мушког и женског рода, без дискриминације.

 

XI

Оглас се објављује на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац.
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs)

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом  поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, ул. 4. јули бр.2, 19350 Књажевац, (Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац) са назнаком: Пријава на оглас  за пријем у радни однос (прецизно навести за које радно место) за радно место доктора медицине и спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге.

 

 

В.Д. Директора Здравственог центра Књажевац

Др Ивица Ракић