Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/2020 Анекс I)) и одлуке в.д. директора Института бр. 3362/1 од 14.06.2022. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића старијег бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за одржавање објеката, хигијене и остале помоћне послове Одељења за техничке и помоћне послове у Служби за правне, економско – финансијске и друге сличне послове Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

СПРЕМАЧИЦА

на одређено време, са пуним радним временом, до 6 месеци,

због повећаног обима посла

4 извршилаца

 

Опис послова и радних задатака:

Одржава чистоћу у радним и заједничким просторијама, санитарном блоку са обављањем текуће дезинфекције. Одржавања чистоћу зелених површина и дворишта Института. Обавља и друге послове из делокруга рада Одељења по налогу шефа Одељења и начелнику Службе. За свој рад одговара шефу Одељења и начелнику Службе.

 

Услови:

- основно образовање

 

Пријаве и CV слати  на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРССПРЕМАЧИЦА

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.