Институт за ментално здравље

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019.“), члана 17. Статута, вд директора Института за ментално здравље дана 15.06.2022. године доноси одлуку о расписивању

 

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос на неодређено време, за послове ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР – АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФЕРЕНТ - 1 извршилац

 

 

Опис послова: прима, разврстава и дистрибуира службену пошту и другу документацију; води евиденцију о кретању дистрибуиране поште и извршеној коресподенцији; комуникацира са странкама путем телефона; спроводи странке према протоколу; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;пружа подршку у обради података из  делокруга рада, припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза,води рачуна о пријему и излучивању архивског материјала. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института.

Пробни рад у трајању од 3 месеца.

 

Услови:  

  • средње образовање (IV степен стручне спреме);

-  знање рада на рачунару;

-  најмање једна година радног искуства;

-  здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа;

-  због специфичности радног места пожељно је да кандидат поседује дактилографски курс.

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас - молбу, достављају: радну биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи  и доказ о радном искству. Јавни оглас ће бити објављен на сајту Националне службе за запошљавање,  сајту Министарства здравља,  огласној табли и интенет страници Института за ментално здравље. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама.  

 

Изабрани кандидати дужни су у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: радну биографију, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа.    Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Милана Кашанина бр. 3, Београд, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу Института.

 

 

ВД  Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Проф.др Милица Пејовић-Милованчевић