Дом здравља ``Др Властимир Годић `` В а р в а р и н

На основу чл.30-33 и чл.37 Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/15,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)  чл. 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020-Анекс) а у складу са Кадровским планом за 2022.годину и Инструкцијом Министарства здравља о реализацији тачке 3 Кадровских планова за ЗУ из Плана мреже здравствених установа бр.120-01-151/2020-02, чији је рок примене продужен до 30.09.2022.године и одлуке директора бр.  _833__ од _23.06.__2022.год., расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 За пријем у радни однос на одређено време, до повратка на рад привремено одсутних запослених, а најкасније до 30.09.2022.године и то:

 

 • 1 извршилац - медицинска сестра/техничар
 • 1 извршилац - медицинска сестра/техничар у кућном лечењу и нези у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и негом, поливалентном патронажом, специјалистичко-консултативном делатности из области интерне медицине и радиолошком дијагностиком у Дому здравља „ Др Властимир Годић“ Варварин, са пуним радним временом.

 

За наведено радно место потребни услови су: Потребна стручна спрема : Средње образовање – Средња медицинска школа

 

Остали посебни услови :

-стручни испит

-лиценца

-најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра /техничар

-возачка дозвола Б категорије/ само за медицинску сестру у кућном лечењу и нези

 

Опис послова : Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова

 

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

 • доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија извода из матичне књиге венчаних (за кандидате код којих је било промене презимена)
 • уверење о држављанству
 • лекарско уверење
 • фотокопију или очитану личну карту
 • возачка дозвола Б категорије (само за кандидате који конкуришу за медицинску сестру/техничара у кућном лечењу и нези)

 

Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања јавног огласа на сајту Министарства здравља.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом на адресу: Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб, или доставити лично у просторије Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове,  у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

 

Контакт  телефон : 037/787-276

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

Директор Дома здравља Варварин

Др Јамина Ракић, спец.опште медицине