Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин

Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-339/22, од дана 23.06.2022.године, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I  На  одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2022. године:

  1. Медицинска сестра/техничар на болничком одељењу, на Болничком одељењу за лечење и рехабилитацију1 извршилац

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин:

 

  • Средње образовање - образовни профил медицинска сестра/техничар (IV степен стручне спреме)
  • Додатна знања/испити/радно искуство:

-стручни испит за звање медицинска сестра/техничар;

-лиценца за обављање послова медицинске сестре/техничара;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

  1. Кувар посластичар, при Одсеку за угоститељство 1 извршилац

       Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин:

 

  • Средње образовање (III- IV степен стручне спреме)

 

  1. Помоћни кувар, при Одсеку за угоститељство – 1 извршилац

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин:

 

  • Средње образовање (III- IV степен стручне спреме)

Изузетно:

  • Основно образовање и радно искуство стечено на тим пословима до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места

 

  1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, при Одсеку за хигијену – 1 извршилац

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин:

 

  • Основно образовање (I степен стручне спреме)

        У пријави за оглас кандидат подноси кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, односно оверену фотокопију стечене дипломе, по потреби и доказ о радном искуству.

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

 

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање, испостава Апатин.

 

        Пријаве са документацијом доставити на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одељењу за економско-финансијске и опште и правне послове.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

в. д.  директора,

др Драгана Мрђенов