ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу Одлуке в.д. директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине број 2867/1 од 23.06.2022. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института в.д. директор Института расписује:

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на неодређено време, са пробним радом до 3 месеца, са пуним радним временом:

 

Једног (1) извршиоцаДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА - ШЕФ ОДСЕКА ОРЛ и максилофацијалне хирургије у Служби дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију.

Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

- завршене студије на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним ст удијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника и

  1. стручни испит,
  2. специјалистички испит из оториноларингологије,
  3. лиценца,   
  4. најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому о завршеном Медицинском факултету

-Уверење о положеном специјалистичком испиту из оториноларингологије
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет Порталу Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • фотокопију личне карте
  • уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом
  • Уверење из Завода за здравствену заштиту радника (Служба медицине рада) о здравственој способности за радно место за које је оглас расписан.
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве се предају  у затвореној коверти поштом на адресу Института са назнаком за

 пријем ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА - ШЕФ ОДСЕКА ОРЛ и максилофацијалне хирургије у Служби дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију на неодређено време
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:              

Доц.др Јелена Антић