ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу Одлуке в.д. директора Института број 2867/3 од 23.06.2022. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца:

 

 • Једног (1) извршиоцаДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У НЕУРОХИРУРГИЈИ у Одсеку неурохирургије у Служби дечје хирургије Стационара Клинике за дечју хирургију

 

Опис послова је утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине дел. број 3365 од 27.09.2019. године

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из неурохирургије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из неурохирургије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит из неурохирургије;
 • најмање пет година и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому о завршеном Медицинском факултету

-Уверење о положеном стручном испиту
- Диплому о стеченом стручном називу специјалисте Неурохирургије

-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет Порталу Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

 • фотокопију личне карте
 • уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом
 • Уверење из Завода за здравствену заштиту радника (Служба медицине рада) о здравственој способности за радно место за које је оглас расписан.
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Сви појмови наведени у мушком роду подразумевају без дискриминације и појмове у женском роду.

 

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти поштом на адресу Института са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц.др Јелена Антић