Дом здравља „Врачар“

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе (Сл. Гласник РС број 96 од 31.12.2019.) а у складу са Закључком 51 број: 112-3494/2022 од 28. априла 2022. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише,

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време,

са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

 

I ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР  у Служби опште медицине –

       1 извршилац са пуним радним временом.

 

II – Услови: Високо образовање: – на интегрисаним академским студијама, по пропису

       који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; – на

       основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао

       високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит,

       лиценца и најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.  

 

III – Опис послова:   

     – превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и  поремећаје  кроз примену

         принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску

        документацију;

     – организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и

        породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,

        прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за

        потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи

        мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује  

        сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

     – ради у превентивним саветовалиштима; – организује и спроводи прописане

        систематске, циљане и скрининг прегледе;

     – учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних

        несрећа, мере за рано откривање болести);

     – обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе,

        одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге

        за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово

        спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или

        повреде;

     – прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

     – даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у

        кућне посете у оквиру теренског рада;

     – збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења,  

        којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати

        пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

     – учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

     – обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим

        сарадницима;

     – планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

 

 

IV – Кандидати прилажу следећу документацију:

-     Пријаву на оглас

  • Кратку биографију
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Фотокопију лиценце
  • Фотокопију уверења о држављанству

 

 

Приликом заснивања радног односа на неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС.

 

 

VI – Пријаве доставити на адресу:          

 

 

Дом здравља „Врачар“

Ул. Велимира Бате Живојиновића бр. 16

11 000 Београд

са назнаком „ЗА КОНКУРС“

(ДОКТОР МЕДИЦИНЕ)