Општа болница Пирот

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне смоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I), овлашћења из члана 23. Статута Опште болнице Пирот и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03- 2088/Р  од  23.06.2022. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до месец дана због повећаног обима посла за следеће радно место:

 

  1. Фармацеутски техничар, за рад у Одсеку за фармаколошку делатност , Сектора за заједничке медицинске делатности - 1 извршилац

 

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

            Стручна спрема / образовање

-           средње образовање из области фармације

 

Додатна зања/ испити/ радно искуство

-           стручни испит;

-           лиценца;

-           најмање  шест месеци радног искуства у наведеном звању.        

 

Опис посла:

Врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;правилно одлаже фармацеутски отпад. Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

За свој рад одговоран је шефу одсека  за фармацеутску здравствену делатност.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

- фотокопију личне карте,

- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

- фотокопију сведочанства ( за сваку годину),

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- фотокопију лиценце.

 

 Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравља и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

 

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
                                                                                                  

 

 

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић