Здравствени центар Зајечар

На основу чл.8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.96/19 и 58/20-Анекс) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

  1. 1 (једног) ДОКТОРА СТОМАТОЛОГИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА ОРАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ на одређено време са пуним радним временом, ради обезбеђења кадра за обављање здравствене делатности за рад у Здравственом центру Зајечар.

 

          

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове:     

             

високо образовање – завршен стоматолошки факултет – специјализација оралне хирургије и положен стручни испит;

                       

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних.

-       биографија

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                        Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић