Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 24.02.2022. године  као и одредаба чланова 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019, 58/2020- Анекс I ), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 За пријем у радни однос на одређено време до 3 (три) месеца

 са пуним радним временом

 

 

Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали, за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом- 1 (један) извршилац.

 

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до 3(три) месеца  са пуним радним временом на послове Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали, за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом- 1 (један) извршилац.

 

 

Опис послова:

Виша медицинска сестра/техничар-у ОП блоку обавља послове анестетичара

 

 • планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складуса праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину;
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нaoснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;
 • одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;
 • прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите; учествује у спровођењу програма здравственог васпитања у школи, здравственој установи, заједници; израђује очигледна средства за здравствено - васпитни рад;
 • спроводи активности на популарисању давалштва крви и компонената крви;
 • поред послова и радних задатака предвиђених за медицинску сестру/техничара, обавља послове на спровођењу неге и терапије у својој организационој јединици;
 • учествује у давању премедикације, анестезије и реанимације;
 • учествује у давању премедикације,анестезије ван Универзитетске деције клинике,у другим болницама ,за узраст пацијената који се леце  на Универзитетској децијој клиници.
 • учествује у давању премедикације и анестезије у дијагностицком центру Универзитетске деције клинике при дијагностицким и интервентним процедурама у зони зрацења.
 • учествује у давању премедикације и анестезије у дијагностицким и интервентним процедурама у другим медицинским установама,за узраст пацијента до 18 година старости.
 • учествује у давању премедикације и анестезије при хируским интервенцијама у другим здравственим установама,за одговарајуци узраст пацијента.
 • учествује у пратњи пацијената на друге клинике ради прегледа.
 • поседује сертификат о обучености за одржавање,опремање  и тестирање медицинских апарата неопходних при анестезији пацијената
 • помаже у пласирању периферних венских канила свим пацијентима клинике,као и пацијентима других клиника одговарајуцег узраста(до 18 година старости)
 • врши припрему болесника за сложеније процедуре и учествује у њиховом извођењу;
 • учествује у тиму спречавања и ширења интрахоспиталних инфекција, као и у тиму едукације медицинских техничара у својој организационој јединици;
 • ради послове здравствено-васпитног рада са пацијентима и члановима њихових породица;
 • одговоран је за прописно вођење медицинске документације и медицинске евиденције;
 • учествују у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • преноси искуства на млађе техничаре и уводи у рад приправнике и новопримљене техничаре;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу одељења и главној медицинској сестри/техничару одељења.

 

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време до 3(три) месеца са пуним радним временом на послове Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали, за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом- 1 (један) извршилац ,код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

                         - VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра/здр.техничар

                         - положен стручни испит

                         - лиценца

                         - најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

 

 

III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 3(МЕСЕЦА)  - 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију лиценце
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли и на сајту Клинике.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.