Универзитетска дечја клиника, Београд

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 24.02.2022. године као и одредаба чланова 7 , 8  и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019, 58/2020- Анекс 1), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

 

Доктора медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених, 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено времепо основу замене до повратка радника са боловања  са пуним радним временом на послове доктора медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;
 • спроводи здравствену заштиту становништва;
 • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; - утврђује време и узрок смрти.
 • придржава се плана и програма едукације;
 • по одобрењу руководиоца организационе јединице и уз надзор лекара специјалисте учествује у свим активностима у оквиру организационе јединице у коју је распоређен, и у складу са планом и програмом специјализације;
 • узима активно учешће у визитама које води начелник организационе јединице у коју је распоређен, односно шефови подјединица;
 • по одобрењу руководиоца организационе јединице даје обавештења родитељима о стању болесника по утврђеном распореду;
 • по потреби дежура односно је приправан, а у складу са одредбама Посебног колективног уговора и Одлуком директора;
 • током дежурства одговоран је шефу дежурне екипе;
 • прати новине у науци и техници и даје предлоге за њихову примену;
 • учествује у раду Стручног колегијума Клинике;
 • по потреби учествује у раду конзилијума, одељенским визитама у другим организационим јединицама;
 • заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење медицинских апарата и стање инвентара;
 • одговоран је за уредно вођење медицинске документације;
 • учествују у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје специјализације;
 • учествује у научноистраживачком раду, здравственом васпитању и едукацији здравствених радника;
 • учествује у развоју, примени и унапређењу квалитета информационих система који се користе на Клиници за вођење медицинске документације и евиденција;
 • обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу и начелнику службе за коју се едукује.

 

 

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове доктора медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

              -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства у звању доктора медицине,

              -  положен стручни испит

              -  познавање рада на рачунару,

              -  познавање најмање једног светског језика,

              -  лиценца

 

 III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДСЕКА ЗА ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ И ЕДУКАЦУЈУ ЗАПОСЛЕНИХ - 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ “.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопија лиценце
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)
 • фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уколико их кандидат поседује.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе , на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.