СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН” У КОВИНУ

На основу члана 37., став 1 и 2 Закона о раду ( „ Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,- Одлука УС, 113/17 и 95/18-Аутентично тумачење), члана 7.  и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), Кадровског плана за Болницу бр. 112-01-114/2021-02 од 22.11.2021.године,  члана 18. Статута СБПБ „ Ковин“ и Одлуке о расписивању огласа бр. 01-2338/1 од 23.06.2022.год, в.д. директора расписује:  

 

О Г Л А С

 

 

 1. Медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - 1 извршилац на одређено време, медицинска сестра/техничар повратка запослене са трудничког, породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета-1 изршилац.

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 

 • средње образовање.

 

Додатна знања / испити:

 • стручни испит;
 • лиценца.

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место  1. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у звању наведеног у огласу.

 

 1. Сервирка на одељењу- 1 извршилац на одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 6 месеци;

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

– средње образовање;

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 2. морају предати

 • кратку биографију (CV);
 • молба;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном средњем образовању.

 

Напомена:У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати !!!