Специјална болница „Свети Сава“

     На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/19), члана 29. Статута Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“ , број 03/4764-2 од 24.12.2019. године, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је основач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 96/2019  и 58/2020), члана 2. Правилника о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време број 03-2601 од 03.06.2021.године,  Кадровског плана Болнице, Измена,  za 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 20.04.2022. године, потребе за попуном упражњенoг раднoг места, доктор медицине на одређено време ради повећаног обима посла,  најдуже до 30.09.2022. године, један извршилац, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,  Одлуке о потреби расписивања Oгласа за попуну упражњеног радног места, бр. 03/3314 од  30.06.2022. године,  расписује се

 

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

     Оглас се расписује за пријем у радни однос за следећe раднo местo.

 

 

    Један извршилац на одређено време ради повећаног обима посла,  најдуже до 30.09.2022. године, на  упражњеном радном месту, доктор медицине, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца.

Услови за пријаву кандидата:

Високо образовање,

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- стручни испит за доктора медицине;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца/решење о упису у лекарску комору; (фотокопија)

- очитана лична карта;

- стручни испит за звање доктор медицине; (фотокопија);

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена на студијама;

- дужина студирања;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору (интервју).

 

II

               Рок за подношење пријаве на оглас,   је  8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

              Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на огласној табли Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

             Пријаве на оглас се достављају искључиво, на адресу: Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, Немањина број 2, 11000 Београд, са назнаком: „пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место _______“.

             Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.

             Сви подносиоци пријава који су испунили услове огласа биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

             Достављена документа се неће враћати учесницима огласног поступка.

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос.

              Подаци се не могу користити у друге сврхе.

              Подацима рукује и податке обрађује Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

Прим. др сци. мед  Марјана Вукићевић