Општа болница Мајданпек

На основу члана 7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020-Анекс I), члана 21. Статута Опште болнице Мајданпек, дописа Министарства здравља бр. 112-01-388/2022-02 од 24. маја 2022. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-3494/2022 од 28. априла 2022. године, сагласности Сектора за организацију здравствене службе Министарства здравља бр. 06-00-5/2022-02 од 24. маја 2022. године, Кадровског плана за болницу за 2022. годину, број: 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022. године, на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 1073 од 27. 06. 2022. године,

 

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

 

I.

            За радно место:

  1. Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове –  1 (један) извршилац;

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова и радних места у Општој болници Мајданпек:

 

II.

Обавезни услови: Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и следеће услове:

 

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Дипломирани економиста                                         

 

Додатна знања/испити/радно искуство

-  знање рада на рачунару;

Факултативни услови:

Пожељно би било да кандидат зна енглески језик.

 

III.

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа (обавезна документа):

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
  • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених / венчаних ако је дошло до промене презимена (не старије од 6 месеци)
  • Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд),
  • Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),
  • Фотокопију/очитану личну карту.

 

Факултативно:

  • Кандидати могу да доставе и друге сертификате, уверења, похвале, награде, потврде и сл. уколико поседују.
  • Фотокопија уговора о раду којом се доказује радно искуство у траженом звању или Потврда/уверење које издаје послодавац којом се доказује дата чињеница. Исто је потребно доставити ради утврђивања претходног радног стажа и евентуалног бодовања кандидата, како би се утврдило да је наведено лице обављало послове у неком од наведених звања.

Факултативна документа се подносе ради утврђивања додатних информација о образовању, радном искуству и сл. кандидата.

 

IV.

Рок за пријављивање на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у листу „Послови“ (напомена у погледу рачунања рокова, дан када је обавештење извршено, односно дан у који пада догађај од ког се рачуна трајање рока, не урачунава се у рок, већ се почетак рока рачуна од првог наредног дана, а уколико последњи дан рока пада на дан у коме установа не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан) .

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему( претходно радно искуство, организационе способности, релевантно радно искуство у планирању, праћењу и контроли трошкова, тимски рад и комуникативност са трећим лицима, одговоран однос према послу и радним дужностима, искуство у раду са међународним организацијама и фондовима, искуство у раду са Excel-ом напредни ниво, и сл.).

 

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом са назнаком „Пријава на оглас ______________“ (написати за које радно место) доставити лично или на адресу:

Општа болница Мајданпек

Капетанска 30

19250 Мајданпек

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др Марко Радуловић

специјалиста анестезиологије, реаниматологије

и интензивне терапије