Општа болница Ћуприја

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана бр.112-01-64/2022-02 од 07.04.2022. године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2022. годину, Закључка 51 бр.112-3494/2022 од 28.04.2022. године и Закључка 51 бр.2682/2022 од 29.03.2022.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења Министарства здравља бр.112-01-388/2022-02 од 24.05.2022. године и бр.112-01-261/2022-02 од 13.04.2022.године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.7072 од 28.06.2022. године, расписује се

                                               

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за следећа радна места, односно за послове:

 

  1. Вишег радиолошког техничара у дијагностици............. 1 извршилац, за потребе Службе нуклеарне медицине

 

Стручна спрема/образовање: висока или виша медицинска школа – струковног или вишег радиолошког смера

Високо образовање здравствене струке:

- на основним студијама првог степена (струковне/академске)по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – струковни радиолог;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - виши радиолошки техничар.

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит

- лиценца

- најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

 

           Опис послова: Обавља послове вишег радиолошког техничара у дијагностици у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати за радно место вишег радиолошког техничара у дијагностици за потребе Службе нуклеарне медицине су дужни да уз пријаву доставе:  

   - фотокопију доказа о завршеној високој/вишој стручној спреми,  

   - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

  1. Медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима........................................................................ 2 извршиоца

 

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа-општег смера

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељенима су дужни да уз пријаву доставе:  

   - фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - фотокопију лиценце  или Решење о упису у надлежну Комору Србије,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

  1. Возача возила Б категорије.......................................1 извршилац, за потребе Службе за третман инфективног и другог медицинског отпада

 

Стручна спрема/образовање-средња стручна спрема, изузетно-основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору(‘’Сл. Гласник РС’’ бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018).

Додатно знање – возачка дозвола Б категорије

                           - едукација за обављање послова возача медицинског отпада

Опис послова: управља моторним возилом, врши преузимање и доставу инфективног и другог медицинског отпада, води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива, припрема путни налог за коришћење возила, одржава возило у уредном и исправном стању, контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама и друге послове предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место возача возила Б категорије су дужни да уз пријаву доставе:

  • фотокопију доказа о завршеној средњој школи, изузетно-основном

       образовању и радном искуству на тим пословима стеченим до дана ступања

       на снагу уредбе о каталогу радних места

  • фотокопију важеће возачке дозволе
  • фотокопију доказа о завршеној едукацији за обављање

       послова возача медицинског отпада 

  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
  • кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

              Пријавом на Јавни оглас кандидати/кандидаткиње дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења поступка избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидати/кандидаткиње биће дужни да пре заснивања радног односа доставе  оверене фотокопије документације која је достављена уз пријаву.

            Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију која је приложена уз пријаву а заинтересовани кандидати/кандидаткиње могу преузети исту у кадровској служби Установе.

         Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

         Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време -  за послове (навести послове за које се подноси пријава)”.

        Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ВАЖИ ОД 01.07.2022. ДО 08.07.2022. године

Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић