Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, Анекс I бр.58/20) и Одлуке о расписивању конкурса бр.1046/1 од 01.07.2022.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем спремачице у радни однос на одређено време у трајању од 2 месеца              

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 2 месеца са пуним радним временом за радно место:

- спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, са описом послова предвиђеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

 

II

Услови за заснивање радног односа:

- завршена основна школа;

III

Кандидати подносе следећа документа у затвореној коверти:

- оверена фотокопија сведочанства о завршеном основном школовању;

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте.

 

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити достављањем Националној служби за запошљавање и Министарству здравља.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7.00 до 15.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

ВД директора

др Рашко Пантовић