Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 3074/1, 3132/1 и 3077/1 oд 01.07.2022. расписује:

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос на одређено време трајања до 6 месеци због повећаног обима

посла за следеће радно место:

 

 

Лабораторијски техничар у дијагностици – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис посла: послови приликом узимања крви (пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици и др.) уз надзор лабораторијског техничара у трансфузиологији; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопија лиценце
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

За пријем у радни однос на одређено време трајања ради замене привремено одсутног запосленог за следеће радно место:

 

Лабораторијски техничар у дијагностици – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис посла: послови приликом узимања крви (пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици и др.) уз надзор лабораторијског техничара у трансфузиологији; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопија лиценце
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

За пријем у радни однос на одређено време трајања до 6 месеци због повећаног обима

посла за следеће радно место:

 

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Основно образовање;

Додатна знања / испити / радно искуство

Опис посла: чишћење, прање, спремање радних просторија, ходника, степеништа магацина, дезинфекција просторија, предмета и прибора за рад; чишћење, прање, спремање радних просторија у којима се обавља здравствена делатност.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
  • Кратку биографију

 

Пројектант информационих система и програма – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године (све из области информационих технологија);

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године (Електротехнички факултет - рачунарство и информатика или Природноматематички факултет - математика или ФОН -кибернетика или Економски факултет  - кибернетика).

Додатна знања / испити / радно искуство

- најмање три године радног искуства.

Опис посла: израда плана увођења, израда и развој апликација (увођење и уходавање нових апликација, обезбеђивање документације за нове апликације, сарадња са програмером при изради апликација); старање о исправном функционисању и оптималном коришћењу информационог система, и др.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Достављена документа се не враћају.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Весна Мијуцић