"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ"

Београд 01.07.2022.

Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/0898/1287/13 и 2/19 и 24/21), и уговора број EECA/CM/088-30/06/2022 за финансирање пројекта „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“ закљученог између Глобал фонда за борбу против  ХИВ-а, туберкулозе и маларије и Министарства здравља,  Републике Србије упућује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ"

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место: 

Један (1) извршилац за радно место КООРДИНАТОРА - Тим за координацију пројекта „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције”

Опис посла:

 • Координира развој и периодично ажурирање плана рада прорама и имплементацију активности, укључујући области мониторнига и евалуације и набавке;
 • Припрема и подржава благовремено објављивање позива за достављање понуда/понуде за пружање услуга и набавку здравствених и нездравствених производа. Припрема јавних позива;
 • Управља и надзире пружаоце услуга, укључујући процену учинка;
 • Усклађује захтеве Глобалног фонда у свим фазама животног циклуса гранта, укључујући фазе потписивање гранта, имплементација гранта, као и затварање гранта;
 • Одржава комуникацију са Глбалним фондом и представља Министарство здравља;
 • Осигурава усклађеност планирања, извођења и праћења Програма са Глобалним фондом;
 • Одржава комуникацију са Глобалним фондом, Заводима за јавно здравље и различитим релевантним актерима;
 • Сарађује са агентом локалног фонда (LFA), и обезбеђује све потребне информације и релевантна појашњења на захтев;
 • Осигурава проток комуникације између Јединице за импелемтацију програма Министарства здравља и Комисије за ворбу против ХИВ-а/АИДС-а и туберкулозе
 • Пружа програмску и институтционалу подршку организацијама цвилног друштва које испуњавају услове за финансирање у оквиру државног механизма;

 

   Услови конкурса:

 • Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бода, мастер на академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • Познавање српског језика (матерњи говорник) и познавање енглеског језика;
 • Познавање Закона о јавним набавкама Републике Србије;
 • Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;
 • Најмање двогодишње искуство у раду на пројектима, од чега је минимум једногодишње у раду на међународним пројектима.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 • Диплому/уверење о стеченом Високом образовању;
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Уверење о држављанству;
 • Фотокопију/очитану личну карту;
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • Мотивационо писмо;
 • Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

 

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор и тестирање ради селекције.

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

 

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру програма – Подршка удуржења грађана у области контроле и превенције ХИВ инфекције - Глобал фонд“ - позиција за кординатора.

 

Контакт особа у Министарству здравља: др Јелена Јанковић, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,тел: 011/3117-071,е-маил jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs.

 

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

 

Достављена документа се не враћају.