"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ"

Београд 01.07.2022.

Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/0898/1287/13 и 2/19 и 24/21), и уговора број EECA/CM/088-30/06/2022 за финансирање пројекта „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“ закљученог између Глобал фонда за борбу против  ХИВ-а, туберкулозе и маларије и Министарства здравља,  Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ"

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место: 

Један (1) извршилац за радно место ЕКОНОМИСТЕ - Тим за координацију пројекта „Подршка активностима удружења у области превенције и контроле ХИВ инфекције”

Опис посла:

 • Прати буџет и евидентира све финансијске промене настале реализацијом пројектних активности;
 • Прати и ажурира план потрошње средстава буџета пројекта са јасно дефинисаним временским оквиром и роковима;
 • Контролише исправност документације (улазне фактуре и друге финансијске документације) на основу које се врши трансфер средства релевантним актерима на пројекту;
 • Израђује налог о исплати средстава на основу захтева релевантних актера;
 • Учествује у изради финансијских и других извештаја у складу са захтевима донатора;
 • Представља Министарство на релевантним састанцима и догађајима везаним за пројекат;
 • Организује, ажурира и архивира финансијску документацију у складу са правилима канцеларијског пословања и праксом Министарства.
 • Прати стопу апсорције средстава кроз анализу кварталних финансијских извештаја невладиних организација;
 • Сарађује са директним надзорником на финансијске упите локалног агента фонда, држаавног тима Глобалног фонда.
 • Подржава спољне ревизоре у извршавању њихових дужности;
 • Анализира области за уштеде у ефикасности и информише Јединицу за имплементацију програма (ПИУ) о могућностима ревизије буџета, упоредни буџет и стварне трошкове и анализира варијације.

 

   Услови конкурса:

 • Стечено високо образовање из области економских наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бода, мастер на академским студијама, соецијалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • Познавање српског језика (матерњи говорник) и познавање енглеског језика;
 • Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;
 • Минимум 2 године радног искуства на пословима финансија/везаним за финансије;
 • Искуство у раду на/при националним и/или међународним пројектима.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 • Диплому/уверење о стеченом Високом образовању;
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Уверење о држављанству;
 • Фотокопију/очитану личну карту;
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • Мотивационо писмо;
 • Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

 

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор и тестирање ради селекције.

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

 

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру програма – Подршка активностима удружењиа грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције - Глобал фонд“- позиција економисте

 

Контакт особа у Министарству здравља: др Јелена Јанковић, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,тел: 011/3117-071,е-маил jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs.

 

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

 

Достављена документа се не враћају.