Општа болница Пирот

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне смоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I), овлашћења из члана 23. Статута Опште болнице Пирот и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03- 2281/Р  од  07.07.2022. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до три месеца због повећаног обима посла за следеће радно место:

 

 1. Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и специјалистичкој амбуланти- за рад у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом  - 

1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије и ужа специјализација из неонатологије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије и ужа специјализације из неонатологије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • испит/ рад из уже специјализације
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Опис посла:

Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем  специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;     стара се о здрављу новорођене деце; лечи недонешену и болесну децу на одељењу; присуствује операцији царског реза, а по потреби и порођајима; подучава породиље о нези новорођенчади; подучава породиље о превентивном понашању и допуни лечења по изласку из болнице; учествује у визитама; издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко-терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује породиљу и  породицу у вези са здравственим стањем и лечењем новорођенчета; даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења новорођенчета; обавља и друге послове из домена своје субспецијалности; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење медицинске опреме; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; учествује у здравственом васпитању и едукацији здравствених радника, лекара на специјализацији и приправника; придржава се мера заштите на раду. Пружа стручну пратњу приликом транспорта пацијента у здравствену установу вишег нивоа.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

За свој рад одговоран је  начелнику службе/шефу одсека и помоћнику директора.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • лиценца,
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
 • фотокопију дипломе о завршеној специјализацији
 • фотокопију дипломе о завршеној ужој специјализацији.

 

Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравља и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић