Институт за трансфузију крви Србије

   На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 3246/1 и 3244/1 од 07.07.2022. и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 број 112-5094/2022 од 29. јуна 2022.  расписује:

 

 ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време за следећа радна места:

 

Организатор промотивних активности -  1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа

 Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити / радно искуство

-знање рада на рачунару;

-возачки испит „Б“ категорије

Опис посла: мотивисање-анимирање нових давалаца компонената крви аферезним процедурама (припрема и координација акције пријављивања нових давалца, припрема промотивног материјала, информисање, одржавање предавања за даваоце, унос измена и допуна информативног материјала за даваоце);  пружање потребних информација даваоцу о процедури давања компонената крви аферезним процедурама; и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Кратку биографију
  • Фотокопију возачке дозволе

 

Администратор подршке корисницима информационих система и технологија

1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање :

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године из области информатике;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године из области информатике;

или

- средње образовање.

Опис посла:

- пријем пријава за поправку информатичке опреме; старање о исправном функционисању информационог система, издавање радних налога инжењерима за поправку информтичке опреме; израда месечних и годишњих извештаја о извршеним поправкама информатичке опреме и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију  дипломе
  • Кратку биографију     

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић