Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-6455/3                                                      од 04.07.2022. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (преко10%) Закључком 51 број 112-3493 / 2022 од 28. априла 2022. године, за период од 01. маја 2022. године до 31. августа 2022. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време, са пуним радним временом,  преко 10 %,  до 31.08.2022. године, за следеће послове:

 

  • СЕРВИРКА...................................2 извршиоца

 

Опис послова:

 

  • Ради на пословима прања белог ресторанског посуђа за време оброка;
  • Ради на припреми намерница за финалну обраду;
  • Води рачуна о хигијени радних површина у кухињском блоку;
  • За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;
  • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних руководилаца;
  • За свој рад одговара директору и непосредним руководиоцима

 

              Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (Пречишћен текст) од 03.06.2022. године бр.03-5241/1.

 

 

  • са средњим образовањем III степеном стручне спреме а изузенто са основним образовањем и радним искуством на тим пословима стеченим до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу.

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

- Диплома о завршеној средњој школи - III степен стручне спреме или

 изузетно Сведочанство или Уверење о завршеној основној школи и Потврда о радном искуству на тим пословима.

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време,  преко 10%, до 31.08.2022. године,  за  радно место Сервирка“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић