Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019 и 58/2020) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2022.годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године, на основу Закључака  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-26822022 од 29.03.2022.  године  и  51 број 112-3494/2022 од 28.04.2022. године и Одлуке в.д. директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14/70 од   24.06.2022.године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 1. Медицинске сестре– техничара у операционој сали - 1 извршилац, на неодређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за општу хирургију
 2. Mедицинска сестра-техничар у интензивној нези нивоа 2 – 1 извршоилац, на неодређено време, са пуним радним временом за рад на Одељењу за интензивно лечење и негу
 3. Mедицинска сестра– техничар на инфективном одељењу - 1 извршилац, на неодређено време, са пуним радним временом, за рад на Одељењу за инфективне болести
 4. Медицинске сестре– техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на неодређено време, са пуним радним временом за рад на Одељењу за болести уха, грла и носа

 

 

Услови за обављање послова под редним бројевима 1,2,3 и 4  – завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

 

Опис послова под редним бројевима 1,2,3 и 4 - планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о  чему  води  прописану  медицинску  документацију;  обавља  медицинске  мере  код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;  учествује у пријему болесника, визити, посматра

пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву - молбу  за послове под редним бројевима    1,2,3 и 4  подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

 

 

 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројевима 1,2,3 и 4 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није одуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

 

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Весна Томин