Специјална болница „Свети Сава“ Београд

На основу, члана 29. Статута Специјалне болнице за цереброваскуларне болести "Свети Сава”, број 03/5291 од 29.10.2021. године, Пречишћен текст, члана 7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе ... „“Сл. Гласник РС бр. 96/2019; 58/2020),  и члана 2.  Правилника о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време у болници „Свети Сава“ број 03/2601 од 03.06.2021.године (даље: Правилник),  Кадровског плана, Измена,  Болнице za 2022.годину бр. 112-01-64/2022-02 од 20.04.2022. године, Сагласности МЗРС бр. 112-01-261/2022-02 од 07. априла 2022. године, Одлуке о потреби расписивања Oгласа бр. 03/3455 од  08.07.2022. године,  расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

I

                         Расписује се оглас за пријем у радни однос, на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од три месеца,  један извршилац  на радном месту,  доктор медицине, за рад у Ангио сали Болнице.

                         Услови за пријаву кандидата:

Високо образовање,

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- најмање шест месеци радног искуства у струци

                        Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца/решење/потврду о упису у комору; (фотокопија)

- очитана лична карта.

- доказ о положеном стручни испит; (фотокопија)

 - доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена на студијама;

- дужина студирања;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору (интервју).

- предност при избору кандидата ће имати незапослени здравствени радник,  

  доктор медицине,  на завршној години специјализације из радиологије.

II

               Рок за подношење пријаве на оглас,   је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

              Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и огласној табли Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

             Пријаве на оглас се достављају, искључиво,  на адресу: Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, Немањина број 2, 11000 Београд, са назнаком: „пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место, „доктор медицине“. Достављена документа се не враћају.

             Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.Одлука ће кандидатима бити достављена електронским путем на достављену меил адресу.

               Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује,  Специјалнa болницa за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

Прим. др сци. мед  Марјана Вукићевић