Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  6966  од       07.07.2022.год. , Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

 

 

                ОЈ Општа болница Ужице

 

                 1.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  .............. 1 извршилац

                 2.Медицинска сестра техничар у операционим салама-анестетичар ............... 1 извршилац

 

 

 

               Услови за заснивање радног односа

  • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима и медицинска сестра техничар у операционим салама-анестетичар - IV степен стручне спреме,завршена  медицинска  школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију
  •  

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић