Специјална болница за болести зависности

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/15., 96/19.), члана 37. Закона о раду, и Кадровског плана Установе, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. једног извршиоца на радном месту СОЦИЈАЛНИ РАДНИК у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима послова – до шест месеци.

                                                                                             

Услови:

 

Дипломирани социјални радник, на студијама другог степена ( мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005.године.

 

Уз пријаву приложити:

  • Диплому или потврду (фотокопија) о завршеним студијама која се тражи Огласом
  • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту

 

У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.    

Пријаве се подносе непосредно у управу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

в.д. Директора

Прим. др сци. мед. Диана Ракетић