Дом здравља Мерошина

На основу  члана 7. до  9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ,у складу са Кадровским планом за Дом здравља Мерошина за 2020.год.  ,Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа број : 120-01-151/2020-02 од 05.12.2021.год  и инструкције Министарства здравља  бр 120-01-151/2020-02 од 08.03.2021.год, директор Дома здравља Мерошина је донео  Одлуку  бр. 667.  од  22.06.2022. године,  по којој се расписује 

ОГЛАС

      ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ     

1)     1 (једног)  извршиоца  на пословима  доктор медицине /лекар опште медицине     , на одређено време до 30.09.2022.год.   ,са пуним радним временом.

     Опис Послова:  Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Мерошина .

     Услови за заснивање радног односа су :

    -    висока  стручна спрема  ,  VII  степен стручне спреме  стручни назив доктор медицине 

    -    положени стручни испит

   -     важећа лиценца   Лекарске коморе Србије   .

       Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе  следећу документацију :

    -    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о  завршеном   медицинском факултету ;

   -     Важећу лиценцу  надлежне коморе

   -     Уверење о положеном стручном испиту

   -     Уверење да кандидат није осуђиван (Уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци;

   -     Уверење  да се  против кандидата  не води кривични поступак (Уверење Суда),не старији од 6 месеци;

    -        Кратку биографију са  контакт подацима  и потврдом о радном искуству .

 Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  на  званичном сајту Министарства здравља РС .

Оглас ће бити објављен  на званичној интернет страници  Министарства здравља РС и wеб сајту  Дома здравља Мерошина .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити  на адресу:   Дом здравља Мерошина , Ул. Цара Лазара бр. 11 ,18252 Мерошина , или лично на писарни  Дома здравља Мерошина .     

 

 

Дом здравља Мерошина

Директор , др Небојша Цветковић