Универзитет клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.10136     од 08.07.2022. године и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла  у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –  7 ИЗВРШИЛАЦА:

 

I за Клинику за ендокринологију,дијабетес и болести метаболизма за Национални центар за инфертилитет и ендокринологију пола

-5 медицинских сестара/техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

II за Клинику за гастроентерохепатологију у Кабинету за специјализовану ендоскопску и рентгенску дијагностику

-2 медицинске сестре/техничара општег смера на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

 

Услови: IV степен стручне спреме општег смера и положен стручни испит

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

    - кратка пословна биографија (са контакт подацима)

    - оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише

    - оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

    - оверену фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом стручном спремом)

    - доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда копија радне књижице и друго)

     - уверење о држављанству

 

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин