Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, дана 12.07.2022. године расписује се  следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време због повећаног обима посла на период од 2 месеца,  за 1  извршиоца на радном месту:

 

СПРЕМАЧ / СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

 

УСЛОВИ:    

-           завршена основна школа.

ОПИС ПОСЛОВА:

-           одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

-           одржава хигијену у административним просторијама;

-           одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

-           чисти, дезинфикује и спрема болесничке собе, одељење за терапије, лекарске ординације, амбулантне просторије, холове, лифтове и степениште

-           чисти и дезинфикује кваке на вратима, врата, подове, зидове, прозоре, чесме, огледала, кревете, радијаторе, зидне лампе, лустере, ноћне ормариће и сав други запрлјани инвентар по просторијама које спрема (гуске, лопате и др.),

-           дезинфикује и чисти купатила, санитарне уређаје и тоалет по упутима медицинске сестре,

-           чисти и дезинфикује лабораторијско посуђе,

-           пријављује уочене кварове и недостатке на објекту, опреми и средствима рада,

-           по упутствима медицинске сестре требује одређену количину чистог веша, предаје прљав веш на прање и води евиденцију о томе,

-           ради на изношењу и депоновању разврстаног комуналног, медицинског и инфективног отпада са одељења у складу са прописима,

-           ради и друге послове из делокруга свога рада  по налогу медицинске сестре/техничара на интензивној нези нивоа 2-главној сестри/главном техничару одељења и медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима-главној сестри/главном техничару одељења.

-           обавља и друге послове по налогу директора Болнице,

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 20.07.2022.године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл.ецц Игор Достанић