Завод за ургентну медицину Београд

На основу Одлуке Управног одбора Завода за ургентну медицину Београд бр. 6424  од 12.07.2022. године, Завод за ургентну медицину Београд, Бул. Франше д'Епереа бр. 5, Београд, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

За избор и именовање директора Завода за ургентну медицину Београд за мандатни период од 4 (четири) године

 

За директора Завода за ургентну медицину Београд може бити именовано лице које поред општих законом прописаних услова испуњава и посебне услове и то:

 

I

 • Завршен медицински факултет специјалиста било које гране медицине,
 • Завршену едукацију из области здравственог менаџмента, најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи.

или

II

 • Завршен правни, економски или факултет организационих наука,
 • Завршену едукацију из области здравственог менаџмента, најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе или руководилац организационе јединице у здравственој установи.

 

Кандидати уз пријаву са кратком биографијом на конкурс треба да поднесу следеће доказе:

 

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији било које гране медицине,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и важеће лиценце,
 • Ако кандидат има завршен правни, економски или факултет организационих наука доставља оверену фотокопију дипломе,
 • За здравствене раднике и остала наведена образовања: доказ о акредитованој едукацији из здравственог менаџмента,
 • Доказ о најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе или руководилац организационе јединице у здравственој установи,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Уверење о држављанству,
 • Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје надлежни суд), и уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривична дела – а све не старије од шест месеци.

 

Јавни конкурс се објављује у Службеном гласнику Републике Србије, на сајту Министарства здравља РС и дневним новинама Политика.

 

Пријаве на јавни конкурс из ове одлуке са доказима о испуњености услова конкурса кандидати подносе препорученом поштом на адресу: Завод за ургентну медицину Београд, Булевар Франше д'Епереа бр. 5, 11000 Београд, са назнаком „Јавни конкурс за директора – не отварати“.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног конкурса у Службеном гласнику Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Никола Божић, тел. 064/8903516, e-mail: nikola.bozic@beograd194.rs

 

 

Председник Управног одбора

Др Огњен Јеличић