Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија (“Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), члана 22. Статута Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, члана 27к. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС“, бр. 159/2020), Кадровског плана Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар за  2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године и Одлуке директора Завода бр. 3-1972/22 од 14.07.2022. године, овим Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос три извршиоца

 

 

I Једног извршиоца на радном месту: Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне средине у Центру за хигијену и хуману екологију - Одељење за хигијену и заштиту животне средине, са пуним радним временом, на неодређено време.

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље «Тимок» Зајечар.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- седми ниво квалификација у звању дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

- најмање 1 година радног искуства на пословима здравствeног сарадника;

- возачка дозвола Б категорије;

- основно познавање рада на рачунару и знање енглеског језика.

 

II Једног извршиоца на радном месту: Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и њима сличне послове - Одсек за рачуноводствене послове, са пуним радним временом, на неодређено време.

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље «Тимок» Зајечар.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- шести ниво квалификација са знањем рачуноводствених послова буџетских корисника;

- најмање 1 година радног искуства на захтеваним пословима;

- возачка дозвола Б категорије;

- основно познавање рада на рачунару;

 

III Једног извршиоца на радном месту: Санитарни/санитарно-еколошки техничар у Центру за хигијену и хуману екологију - Одељење за хигијену и заштиту животне средине, са пуним радним временом, на на неодређено време.

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље «Тимок» Зајечар.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

- четврти ниво квалификација са звањем санитарни / санитарно-еколошки техничар;

- положен стручни испит пред комисијом Министарства здравља и лиценца;

- минимум 6 месеци радног искуства у наведеном звању;

- возачка дозвола Б категорије;

- основно познавање рада на рачунару;

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву  прилажу доказе о испуњености услова за радно место за које конкуришу, у неовереним фотокопијама: фотокопију дипломе о стеченом нивоу стручне спреме, положеном стручном испиту, лиценци, изводе из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана, кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Оглас доставити Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељења за правне и опште послове Завода. 

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр.13, 19000 Зајечар, са назнаком за које се оглашено радно место конкурише, или лично доставити на адресу Завода.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор и проверу знања.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода, а све потребне информације се могу добити у Одељењу за правне и опште послове.

Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС и на Wеб сајту Завода.

 

 

Директор ЗЈЗ «Тимок» Зајечар,

Слађана Ристић