Zavod za urgentnu medicinu Niš

Na osnovu Instrukcije Ministarstva zdravlja broj 1201-151/2020-02 od 08.02.2022.god., čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave("Sl.glasnik RS" broj 96/19 i 58/20),  na osnovu  člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i Statuta Zavoda za urgentnu medicinu Niš,  broj 1518 od 15.03.2021. godine u svojstvu  v.d.direktora Zavoda donosim:

 

O D L U K U

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog radnika, a najduže do 30.09.2022.godine, sa   1 (JEDNIM) diplomiranim ekonomistom

                                                     

                                                      

broj izvršioca: 1  (JEDANza obavljanje FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH   poslova u Službi za pravne i finansijsko-ekonomske poslove

      

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na oglas su:

  • Završen ekonomski fakultet, VII  stepen visoke stručne spreme,, poznavanje knjigovodstvenih programa, potrebno radno iskustvo na finansijsko-računovodstvenim poslovima u zdravstvu.

     

 Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

  • Molbu  koja sadrži  radno mesto za koje se kandidat javlјa i saglasnost na obradu podataka o ličnosti,
  • Diplomu o završenom ekonomskom fakultetu,VII stepen visoke stručne spreme, (overena fotokopija) 240 ESPB,
  • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original,,ne starije od 6 meseci)
  • Uverenje da kandidat nije osudjivan (original, ne starije od 6 meseci)
  • Potvrda o radnom iskustvu na finansijsko-računovodstvenim  poslovima u zdravstvu
  • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
  • Kratku biografiju -CV

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja na Web sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zavod za urgentnu medicinu Niš, 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Po oglasu za diplomiranog ekonomistu“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće  razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće   v.d.direktor Zavoda za urgentnu medicinu Niš, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije i provere stručnih znanja i sposobnosti.


Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na Web sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije,  na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje i sajtu Zavoda.

 

 

v.d.DIREKTOR

dr Slavolјub Živadinović

spec. urgentne  medicine