Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ Меленци

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију  и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време, због замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад, за 1 извршиоца на радном месту:

 

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА - НУТРИЦИОНИСТА 

УСЛОВИ:

-завршене специјалистичке струковне студије другог степена

- висока школа струковних студија – смер област јавно здравље,

-лиценца,

-положен стручни испит.

ОПИС ПОСЛОВА:

- обавља антропометријска мерења, одређује БМИ, одређује дистрибуцију масног ткива (тип гојазности) и уноси резултате у базу података ради праћења стања ухрањености пацијената,

- учествује у праћењу, истраживању и анализи здравственог стања и здравствене културе болесника у Болници,

- учествује у спровођењу програма промоције здравља и програма акција који су посебно усмерени на осетљиве групације,

- организује и контролише припрему јела по броматолошким нормативима, као и дијететским нутриционистичким захтевима,

- одређује индивидуалне енергетске потребе болесника и израђује дијететски план,

- даје савет о припреми појединих намирница,

- саставља стандардну и дијеталну исхрану болесника у складу са стручним инструкцијама лекара,

- израђује јеловник за дневну, недељну и месечну исхрану, базирајући дијете на потребама болесника,

- планира јела различитог састава и вредности у зависности од врсте болести, годишњег доба и могућности набавке намирница на тржишту,

- израђује дијете за болеснике који желе да унапреде своју исхрану и одрже постојећу телесну масу,

- одговара за квалитет, количину и структуру припремљене хране у складу са одговарајућим стандардима,

- стручно се усавршава у оквиру своје струке,

- даје упутства за одређени хигијенско-дијететски режим уз промовисање физичке активности као интегралног дела дијететског програма,

-обавља и друге послове из оквира своје струке по налогу главне сестре/главног

техничара специјалне Болнице,

-обавља и друге послове по налогу директора Болнице.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин, односно до 23.07.2022.године

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

Дипл.ецц Игор Достанић

 

 

б) На одређено време, због повећаног обима посла, на период од 3 месеца , за 1 извршиоца на радном месту:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР -У ИНТЕЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2

 

 УСЛОВИ:    

-           стечено средње образовање у трајању од четири године,

-           завршена средња  медицинска школа-одсек за медицинске сестре,

-           одобрење за рад – лиценца.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

-           планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и     стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

-           обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

-           примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

-           учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању  пацијента;

-           прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;

-           припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

-           спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

-           учествује у набавци потребног материјала;

-           одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;

-           по налогу узима материјал за лабораторијске анализе,

-           придржава се принципа тимског рада и индивидуалног приступа сваком болеснику,

-           врши здравствено просвећивање особлја и болесника,

-           дужност и обавеза је спровођење мера заштите и превенције ширења инфекције (прање руку, ношење заштитне маске и рукавица),

-           у случају смрти болесника спроводи прописане поступке за обраду умрлих и отпремање посмртних остатака са одељења,

-           обавља и друге послове из своје струке по налогу медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима- главне сестре одељења,

-           ради и друге послове по налогу директора.

 

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин односно до дана 23.07.2022. године.

 

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл.ецц Игор Достанић

 

 

в) На одређено време због замене привремено одсутне раднице, до њеног повратка на рад, за 1 извршиоца на радном месту:

 

КОНОБАР

 

УСЛОВИ:

-           стечено средње образовање у трајању од три године,

-           завршена угоститељска школа за квалификоване раднике, смер конобар

 

ОПИС ПОСЛОВА:

 

-           уређује просторије за сервисирање, поставлја столове и столњаке и прима потребан прибор за услуживање;

-           сервира храну и пиће;

-           одржава чистоћу и општу уредност кафе - кухиње и простора у коме се сервира кафа и други   напици;

-           требује робу и материјал за потребе ресторана / кафе - кухиње;

-           води евиденцију о утрошку намирница и пића.

-           обавлја послове пружања угоститељских услуга,

-           врши продају хране, пића и напитака за госте Болнице,

-           врши сервирање хране корисницима у трпезаријама и просторијама за сервирање хране,

-           води евиденцију дневног пазара,

-           новац од пазара свакодневно односи у главну благајну Болнице,

-           одговоран је за робу и новац који се налази у шанку у његовој смени и за магацинске залихе,

-           обавезан је да води уредну евиденцију продате робе на прописаним обрасцима,

-           обавезно издаје фискалне рачуне приликом сваке порудџбине,

-           по налогу главног конобара допрема храну на одељења Болнице  и враћа посуђе у кухињу,

-           води евиденцију и одговоран је за ситан инвентар у употреби,

-           обавља и друге послове из своје струке по налогу конобара- главног,

-           обавља и друге послове по налогу директора Болнице.

 

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин, односно до дана 23.07.2022. године.

 

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

Дипл.ецц Игор Достанић

 

 

г) На одређено време због повећаног обима посла, на период од 3 месеца, за 1 извршиоца на радном месту:

 

МАГАЦИОНЕР/ЕКОНОМ

 

УСЛОВИ:

-           стечено средње образовање у трајању од четири године,

-           завршена гимназија, средња економска школа или средња школа прехрамбрене струке – пекар.

-           знање из области магацинског пословања, рад на рачунару.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

 

-           -врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством;

-           одговара за хигијену магацинског простора и целокупну робу у магацину и рокове њене употребе.

-           прима и складишти робу у магацин уз пратећу и прописану документацију,

-           издаје робу из магацина уз пратећу и прописану документацију,

-           чува, класификује, евидентира и одговара за ускладиштену робу, према намени, роковима трајања, санитарним, безбедносним и другим условима за складиштење,

-           контролише стање залиха свих врста складиштених роба,

-           учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина,

-           води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање,

-           врши сравњивање стања магацина са књиговодственом аналитиком,

-           обавља и друге послове из делокруга свога рада по налогу руководиоца финансијских и рачуноводствених послова,

обавља и друге послове по налогу директора Болнице

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин, односно до дана 23.07.2022. године.

 

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

Дипл.ецц Игор Достанић