Општа болница Лесковац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године године и одлуке директора Опште болнице Лесковац број 4474 од 31.05.2022. године и сагласност Министарства здравља број 112-01-557/2022-02 од 08.07.2022. године, расписује се

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

1.

за пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, за обављање послова:

 

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

 

 1. Доктор медицине Одсека за ендокринологију Одељења за ендокринологију и болести метаболизма Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац
 2. Доктор медицине Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечење – 1 извршилац

 

ВИША  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ФИЗИОТЕРАПЕУТ

 

 1. Виши физиотерапеут Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечење – 1 извршилац;
 2. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац;

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

 

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици Одсека за специјалну биохемију Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац;
 2. Медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
 3. Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу Одсека за неспецифична обољења плућа Службе за пнеумофтизиологију – 1 извршилац;

           

            СЕРВИРКА/СПРЕМАЧИЦА

 

 1. Сервирка Одсека за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;
 2. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 2 извршиоца;

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ:

 • да имају високо образовање – завршен медицински факултет и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

ЗА ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ФИЗИОТЕРАПЕУТЕ:

- да имају завршено високо образовање на основним струковним/академским студијама првог степена или на основним студијама у трајању од најмање 2 године – виша медицинска школа општег смера (за радно место под редним бројем 2), односно физиотерапеутског смера (за радно место под редним бројем 1) и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНИЧАРЕ:

- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера (за радна места под редним бројем 2 и 3), односно лабораторијског смера (за радно места под редним бројем 1) и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

 

ЗА СЕРВИРКЕ:

- да имају завршену средњу стручну спрему (трећи или четврти степен) и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

 

ЗА СПРЕМАЧИЦЕ:

- да имају завршену основну школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

 

3.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата (CV);
 3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
 4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
 5. Фотокопију личне карте.

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

5.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.

            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковац и  неће се достављати учесницима јавног огласа.

            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.

            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић