Дом здравља „Нови Београд“

На основу чл.27к,  Зкона о буџетском систему (Сл.гласник РС 149/20) и чл.7 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код  корисника јавних средстава(Сл.гласник РС 159/20), а на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“бр.96/19) и добијене сагласности Министарства здравља, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  бр. 112-01-1482/2021-02 од 12.01.2022. године

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

 

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од шест месеци.

Услови: завршена Основна школа

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља(соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Послата документа кандидата неће бити враћена.

Дом здравља „Нови Београд“ задржава право да не изабере ни једног од пријављених кандидата.