Дом здравља „Свети Ђорђе“,Топола

Број: 01-327/1

Датум: 21.07.2022. године

 

Ј  А  В  Н  И     О  Г  Л  А  С

 

          за пријем у радни однос једног извршиоца за радно место Патронажна сестра“ на одређено време, са пуним радним временом, сменски рад, ради замене другог радника који је на трудничком боловању, за рад  у Дому  здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи

 

 Услови:

 - Завршена средња медицинска школа

-  Положен стручни испит,

-  Лиценца,

-  Возачка дозвола Б категорије,

 - Најмање 6 месеци радног искуства,

            - Знање рада на рачунару.

   Опис послова за наведено радно место утврђен је актом,односно Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола.

             Уз пријаву за оглас обавезно је доставити следећу документацију:

        - кратку радну биографију,

        - оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,

       - доказ о положеном стручном испиту,

       - лиценцу,

       - доказ о радном искуству,

       - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте,

       - фотокопију возачке дозволе.

                 Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти путем поште на адресу:Дом здравља „Свети Ђорђе“ ул.Булевар Вожда Карађорђа број 67,34310 Топола са назнаком “Пријава на оглас“ или лично предати у Правној служби Дома здравља“Свети Ђорђе“ у Тополи на истој адреси.

          Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

            Послодавац може позвати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

            Неблаговремене,непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.