СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА,,

На основу  Закона о раду („ Сл. Гласник бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – др.прописи) и члана 7. Став 1. тачка 3)  и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( Сл.гласник бр. 96/2019) и Закључка 51 број: 112-12266/21 od 27.12.2021. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ,,БАЊА КАЊИЖА“ РАСПИСУЈЕ

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Једног / е  (1) др.мед.спец. физијатра  на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти, за потребе Службе за медицину, на неодређено време – за пуно радно време , за потребе Медицинске службе, а  са следећим описом  послова:

Врши пријем пацијената на стационарно и амбулантно лечење.Врши хитне интервенције у редовном радном времену, у кругу болнице.Врши отпуст пацијената на стационарно и амбулантно лечење.Врши контролне прегледе пацијената и декурзира исте.Врши специјалистичке прегледе пацијената.Контролише терапијске процедуре.Усмерава рад физио- и радних терапеута и медицинских сестара.Ради на едукацији пацијената.

Редовно учествује у раду стручног колегијума.Учествује у дежурству. Присуствује на визити. Обавља дијагностичке поступке за које је оспособљен. Врши апликацију ласеро терапије, долорцласта, магнетске стимулације, Деxа и др.

 

Услови за заснивање радног односа ( стручна спрема / образовање ):

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, и завршена специјализација из одређених грана медицине (физикална медицина и рехабиликтација), у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине (физикална медицина и рехабиликтација) , у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 

Додатна знања, испити и радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит у области физикалне медицине и рехабилитације;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

 

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

- пријаву на оглас

- биографија

- оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању

- оверена фотокопија дипломе о стеченом стручном називу специјалисте физикалне медицине и рехабилитације ( или уверење о положеном специјалистичком испиту )

- оверена фотокопија лиценце ЛКС

- извод из  личне карте

- доказ о претходном радном искуству ( копија уговора, уверење из ПИО-а)

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Министарства здравља РС. Оглас се објављује и на сајту Националне службе за запошљавање у Кањижи .  Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Обавештење о резултатима конкурса ће бити постављено на огласну таблу Специјалне болнице која се налази у просторијама исте, те на wеб страници СБР „Бања Кањижа“.

 

Пријаве са документацијом доставити на адресу поштом или  лично:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

Одељење за правне и опште послове

НАРОДНИ ПАРК ББ

24420 КАЊИЖА

 

са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове др.спец.мед.физијатра“