ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе, на основу Кадровског плана за Дом здравља «Ковачица» за 2020.г.  бр: 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Дописа Министарства здравља Р. Србије, бр: 112-01-557/2022-02 од 13.07.2022.г., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 - број: 112-5094/2022 од 29.06.2022.г. и Oдлуке в.д. директора Дома здравља «Ковачица» бр: 774/22 од 29.07.2022.г., в.д. директора Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

 

 

  1. Доктор медицине изабрани лекар - у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом – 1 извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време.

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

 

За радно место под тачком 1:

 

Доктор медицине изабрани лекар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом – VII1 степен стручне спреме, завршен медицински  факултет,  положен стручни испит и лиценца Лекарске коморе Србије.


Уз пријаву на јавни оглас подносе се следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

 

-    диплома о завршеном медицинском факултету, лиценца ЛКС, уверење о положеном        стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте.

 

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 13:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa «Ковачица», Штурова бр.42, 26210 Ковачица, са назнаком „За оглас за доктора медицине “. 


Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.